Rise Hvesd. Praha.

1954 r.35 c. 1,2
1960 r.41 c. 1,2,3, ,5,6,7,8, ,10,11,12
1961 r.42 c.1, , ,3,4, ,6,7,8,9,10,11,12
1969 r.50 c. 7,8,9,10,11,12